ρ. (παθ. φωνή) быть осмотрительным, осторожным, επ.φυλάσσω


ρ. (παθ. φωνή) быть осмотрительным, осторожным, επ.φυλάσσω
[эпифиласо] ρ. осторожничать επ.φυλλίδα [эпифиллида] ουσ. Θ. фельетон. επ.φώνημα [эпифонима] ουσ. ο. восклицание, (γραμ.) междометие. επ.χείρημα [эпихирима] ουσ. ο. довод, аргумент, επ.χειρηματίας [эпихириматиас] ουσ. α. предприниматель, επ.χειρηματολογία [эпихириматологта] ουσ. θ. мотивировка, аргументация, επ.χείρηση [эпихириси] ουσ. θ. предприятие, επ.χειρώ [эпихиро] ρ. предпринимать, начинать, επ.χορήγηση [эпихоригнси] ουσ. θ. пособие, субсидия, επ.χορηγώ [эпихориго] ρ. субсидировать, επ.χρυσος [эпихрисос] εκ. позолоченный, επ.χρυσώνω [эпихрисоно] ρ. покрывать позолотой, επ.χρύσωση [эпихрисоси] ουσ. Θ. позолота, золочение, επ.χωμα [эпихома] ουσ. о. насыпь επ.χωματώνω [эпихоматоно] ρ. делать насыпь, επ.χωμάτωση [эпихоматоси] ουσ. Θ. устройство насыпи, επ.μενος [эпомэнос] εκ. следующий. επ.μένως [эпомэнос] εκίρ. следовательно, стало быть, επ.ποιία [эпопииа] ουσ. Θ. эпопея επ.πτεία [эпоптиа] ουσ. Θ. надзор, наблюдение, επ.πτεύω [эпоптэво] р. наблюдать, следить,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.